הליך בדיקת פוליגרף שיר לוי
בהגעת הצדדים למכון הפוליגרף יינתן הסבר ממזמין הבדיקה.
הליך בדיקת פוליגרף שיר לוי
מילוי שאלון אישי וחתימת הנבדק על הסכמתו לעבור בדיקת פוליגרף בנושא הנקבע, קבלת גרסת הנבדק. מתן אישור הבודק על כשירות הנבדק לעבור בדיקת פוליגרף.
הליך בדיקת פוליגרף שיר לוי
הבודק יקריא לנבדק את שאלות הבדיקה הנבדק יאשר שאכן מסכים להישאל בשאלות הנ"ל, הנבדק יחתום שמאשר את שאלות הבדיקה.
הליך בדיקת פוליגרף שיר לוי
חיבור הנבדק למכשיר הפוליגרף.
הליך בדיקת פוליגרף שיר לוי
ביצוע הבדיקה הרלוונטית הכוללת את השאלות שנקבעו, הבדיקה תחזור על עצמה 3 פעמים ברציפות.
הליך בדיקת פוליגרף שיר לוי
סיום הבדיקה, שיחה קצרה עם הנבדק ושחרור הנבדק לביתו.
הליך בדיקת פוליגרף שיר לוי
הבודק יפענח ידנית את תוצאות הבדיקה, לאחר מכן יערוך הבודק פיענוח ממוחשב. הבודק יצליב בין תוצאות הבדיקה. כתיבת דו"ח וכתיבת חוות דעת על הבדיקה ותוצאותיה.
שיר לוי מכון פוליגרף

הדו"ח ישלח למזמין הבדיקה תוך 24 שעות

חייג

WhatsApp chat